logo

    Lá bài Joker (phăng teo): Tại sao có lá bài này trong bộ bài?