Điều khoản và điều kiện của Chương trình Chi nhánh Livecasino

Thông tin về Livecasino

Điều khoản và điều kiện của Chương trình Chi nhánh Livecasino

Cập nhật: 19.05.2022

Định nghĩa

 • Chi nhánh: Một pháp nhân tự nhiên và pháp nhân đã đăng ký và được Livecasino.io chấp nhận là một chi nhánh của chương trình chi nhánh theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
 • Tài khoản chi nhánh: Giao diện theo dõi và báo cáo kỹ thuật được thiết lập để đơn vị chi nhánh sử dụng để theo dõi hiệu suất, truy cập tài liệu tiếp thị, truy cập báo cáo tài chính và định cấu hình chi tiết thanh toán.
 • Mạng lưới chi nhánh: Hoạt động như một trung gian giữa các nhà xuất bản và các chương trình chi nhánh của người bán.
 • Chương trình chi nhánh: Là chương trình chi nhánh do Livecasino.io điều hành và là chủ đề của Thỏa thuận này.
 • Trang web chi nhánh: là một trang web thuộc sở hữu của Chi nhánh gửi lưu lượng truy cập đến Livecasino.io.
 • Thoả thuận: Thoả thuận và các phụ lục của nó giữa Công ty và chi nhánh phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của hương trình chi nhánh.
 • Công ty: có nghĩa là Moon Technologies B.V.
 • Nội dung: các tài liệu do Công ty cung cấp cho các mục đích của Thỏa thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các liên kết văn bản (bao gồm các liên kết Chi nhánh phụ), biểu ngữ và các tài liệu quảng cáo chung khác.
 • FTD (người gửi tiền lần đầu): một cá nhân đăng ký thành công và nạp tiền vào Tài khoản người chơi mới tại Livecasino.io từ liên kết theo dõi của chi nhánh.
 • Điều khoản chung: Điều khoản và điều kiện chung của Livecasino.io
 • Đơn vị chi nhánh chính: Đơn vị chi nhánh được chấp thuận có thể hoạt động như một đơn vị chi nhánh chính, người này tuyển dụng các đối tác chi nhánh mới cho Chương trình Chi nhánh Livecasino.io bằng cách sử dụng liên kết của Chi nhánh chính từ tài khoản của chi nhánh.
 • Doanh thu từ trò chơi điện tử: Tổng Doanh thu Trò chơi Hàng tháng sau khi trừ đi các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở phí giao dịch tài chính, tiền thưởng, phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết, thuế trò chơi, chi phí nhà cung cấp trò chơi và khoản bồi hoàn.
 • Những khách hàng mới: Khách hàng của Livecasino.io chưa có tài khoản chơi trò chơi và truy cập Livecasino.io qua Liên kết theo dõi do Livecasino.io cung cấp và là người đăng ký tài khoản của họ một cách hợp lệ.
 • Người chơi tiền thật: Khách hàng mới đã thực hiện chuyển khoản tiền thật ít nhất tương đương với số tiền nạp tối thiểu vào tài khoản người chơi của họ và đặt cược ít nhất một lần bằng tiền thật trên Livecasino.io
 • Chi nhánh phụ: bất kỳ thực thể tự nhiên hoặc pháp nhân nào, sau khi được Chi nhánh chính giới thiệu đến Chương trình thông qua liên kết theo dõi đơn vị Chi nhánh phụ, sẽ tham gia vào thỏa thuận này. Chi nhánh chính được giới thiệu và kiếm tiền hoa hồng từ những người chơi của chi nhánh phụ.
 • Liên kết theo dõi: Một liên kết duy nhất được tạo trong tài khoản Chi nhánh cho mỗi Chi nhánh và chi tiết hóa trên cơ sở chiến dịch, để theo dõi và ghi lại Khách hàng mới mà Chi nhánh đã mang đến Livecasino.io
 • Tài khoản người chơi: Chi nhánh phải tạo Tài khoản người chơi tại Livecasino.io mà họ quảng bá và gửi tên người dùng vào tài khoản Chi nhánh của họ để nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào.
 • Chính sách bảo mật: Chính sách bảo mật của Livecasino.io.

Tài liệu này (Thỏa thuận Chi nhánh hoặc Thỏa thuận) đưa ra các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa:

Moon Technologies B.V. (sau đây gọi là Công ty hoặc Livecasino.io), một công ty được đăng ký hợp lệ theo luật của Curacao

người/công ty nêu trên biểu mẫu đăng ký có liên quan (sau đây gọi là “Chi nhánh”), cho phép Chi nhánh tham gia và trở thành thành viên (nếu đơn đăng ký của Chi nhánh thành công) của Chương trình Chi nhánh Livecasino.io (“Chương trình”)

Bằng cách hoàn thành đơn đăng ký Chương trình Chi nhánh Livecasino.io và nhấp vào “Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện” trong biểu mẫu đăng ký, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong trang Livecasino.io.

Cơ cấu hoa hồng được phác thảo cho Livecasino.io được nêu trong Phụ lục A của Thỏa thuận này sẽ được coi là một phần không thể tách rời của nó. Bạn đồng ý với:

1. Tham gia vào Chương trình Chi nhánh

2. Sử dụng các trang web Livecasino.io và các công cụ tiếp thị.

3. Điều kiện là việc chấp nhận bất kỳ khoản hoa hồng Cộng tác viên nào từ trang web Livecasino.io xác nhận sự chấp nhận không thể thu hồi của bạn đối với Thỏa thuận này và bất kỳ sửa đổi nào trong đó.

4. không cho phép nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực tài phán nào cấm cờ bạc và cấm quảng cáo cho chúng.

Vì vậy, bạn sẽ có nghĩa vụ liên tục tuân thủ các điều khoản của Livecasino.io cũng như tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện chung và Chính sách Quyền riêng tư của Livecasino.io, cũng như với bất kỳ quy tắc và hướng dẫn nào khác được đưa ra theo thời gian thời gian. Thỏa thuận giữa Công ty và bạn có hiệu lực vào ngày đơn đăng ký Chương trình Chi nhánh được chúng tôi chấp thuận.

1. Phạm vi và mục tiêu chung

1.1. Chi nhánh duy trì và vận hành một hoặc nhiều trang web trên Internet (sau đây được gọi chung là "Trang web") và đề cập đến tiềm năng khách hàng thông qua các kênh khác.

1.2. Thỏa thuận này điều chỉnh các điều khoản và điều kiện liên quan đến khuyến mại của trang web www.livecasino.io bởi Chi nhánh, sau đây được gọi là " Livecasino.io ", theo đó Cộng tác viên sẽ được trả một khoản hoa hồng như được định nghĩa trong điều này Thỏa thuận tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được gửi đến Livecasino.io và các điều khoản của Thoả thuận này.

1.3. Định nghĩa về thuật ngữ Doanh thu từ trò chơi điện tử có thể được tìm thấy trong Điều 20 của Thỏa thuận này. Trong trường hợp giới thiệu một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm khác trong tương lai, livecasino.io bảo lưu quyền sử dụng định nghĩa cá nhân về thuật ngữ Doanh thu từ trò chơi trực tuyến cho mỗi sản phẩm.

2. Chấp nhận một Chi nhánh

2.1. Công ty có quyền từ chối mọi đăng ký duy nhất và tuyệt đối của mình theo ý mình.

3. Điều kiện để đạt đủ điều kiện

Chi nhánh đảm bảo rằng anh ấy/cô ấy:

3.1. Đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán hiện hành để đồng ý và tham gia thành một Thỏa thuận.

3.2. Có thẩm quyền và được ủy quyền hợp lệ để ký kết các Thỏa thuận ràng buộc.

3.3. Là chủ sở hữu của tất cả các quyền, giấy phép và giấy phép để tiếp thị, quảng bá và Quảng cáolivecasino.io phù hợp với các quy định của Thoả thuận này.

3.4. Sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc, luật và quy định hiện hành liên quan đến quảng cáo củalivecasino.io.

3.5. Hoàn toàn hiểu và chấp nhận các Điều khoản của Thỏa thuận.

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty

4.1. Công ty sẽ cung cấp cho Chi nhánh tất cả các thông tin cần thiết và tiếp thị vật liệu để thực hiện liên kết theo dõi.

4.2. Công ty sẽ quản lý doanh thu được tạo ra thông qua các liên kết theo dõi, ghi nhận doanh thu và tổng số tiền hoa hồng kiếm được qua liên kết, cung cấp Chi nhánh với thống kê hoa hồng và xử lý tất cả các dịch vụ khách hàng liên quan cho doanh nghiệp. Một mã nhận dạng theo dõi duy nhất sẽ được chỉ định cho tất cả khách hàng được giới thiệu.

4.3. Công ty sẽ thanh toán cho Chi nhánh số tiền đến hạn tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được tạo theo các Điều khoản của Thỏa thuận này.

4.4. Công ty có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản. Ngoài bất kỳ quyền khác, mà Công ty có thể được hưởng theo Thỏa thuận này, Công ty bảo lưu quyền:

 • trong trường hợp có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ rằng Chi nhánh vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, tài khoản Cộng tác viên có thể bị khóa và các khoản thanh toán có thể bị đóng băng trong thời gian điều tra. Nếu cuộc điều tra chứng minh được sự vi phạm của Thỏa thuận đã diễn ra, Livecasino.io có quyền giữ lại Lợi nhuận liên kết.
 • đóng bất kỳ tài khoản của Chi nhánh nào nếu tài khoản đó theo ý kiến riêng của Công ty cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi và để bảo vệ lợi ích của Trang web hoặc công ty. Nếu Chi nhánh vi phạm Thỏa thuận này, Livecasino.io có thể ngoài việc đóng tài khoản của Cộng tác viên, hãy thực hiện bất kỳ bước nào khác theo pháp luật để bảo vệ quan tâm.
 • chấm dứt Thỏa thuận đối với các tài khoản liên kết mà Doanh thu trò chơi ròng không trang trải các chi phí của Livecasino để duy trì tài khoản và quy trình thanh toán. Ở dưới Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc thiệt hại cuối cùng gây ra đối với điều khoản chi nhánh theo điều khoản 4.8.
 • livecasino.io bảo lưu quyền bắt đầu một điều tra nội bộ về tài khoản của Người chơi trên Trang web trong trường hợp Công ty nghi ngờ Cộng tác viên vi phạm các quy tắc trên Trang web.

5. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Chi nhánh

5.1. Chi nhánh đảm bảo:

 • Nỗ lực hết mình để quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến tích cực và hiệu quả livecasino.io càng rộng rãi càng tốt để tối đa hóa lợi ích cho các bên và tuân thủ các hướng dẫn của Công ty vì chúng có thể được đưa ra từ theo thời gian và được xuất bản trực tuyến.
 • Tiếp thị và giới thiệu những người chơi tiềm năng đến với livecasino.io với chi phí và chi phí của riêng mình. Chi nhánh sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phân phối, nội dung và cách cư xử của các hoạt động tiếp thị của nó. Tất cả các hoạt động tiếp thị của Chi nhánh phải chuyên nghiệp, phù hợp và hợp pháp theo luật hiện hành và phải phù hợp với Thỏa thuận này.
 • Để chỉ sử dụng liên kết theo dõi được cung cấp trong phạm vi của chương trình liên kết, nếu không, không có bất kỳ đảm bảo nào có thể được cung cấp cho việc đăng ký và bán hàng thích hợp kế toán. Ngoài ra, không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ liên kết hoặc tài liệu tiếp thị nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web của mình như cũng như cho tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của nó.

5.2. Đơn vị Chi nhánh cần đảm bảo:

 • Rằng nó sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào bôi nhọ, phân biệt đối xử, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc có chứa nội dung khiêu dâm, tài liệu khiêu dâm hoặc bạo lực.
 • Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ người nào dưới độ tuổi hợp pháp để đánh bạc.
 • Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực tài phán nào nơi cờ bạc và quảng cáo của nó là bất hợp pháp.
 • Điều đó sẽ không tạo ra lưu lượng truy cập livecasino.io bằng hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận, đặc biệt nhưng không giới hạn bởi:
  • Gửi thư rác.
  • Thẻ meta không chính xác.
  • Đăng ký với tư cách người chơi hoặc nạp tiền trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ tài khoản người chơi thông qua (các) trình theo dõi của họ để sử dụng cá nhân và việc sử dụng người thân, bạn bè, nhân viên hoặc các bên thứ ba khác, hoặc trong bất kỳ cách nào khác cố gắng tăng một cách giả tạo hoa hồng phải trả hoặc để nếu không thì lừa dối Công ty. Vi phạm quy định này sẽ được coi là lừa đảo.
 • Rằng nó sẽ không trình bày trang web của mình theo cách mà nó có thể gây ra bất kỳ rủi ro nào về nhầm lẫn với livecasino.io và Công ty và hoặc truyền đạt ấn tượng rằng trang web của bên ký kết có nguồn gốc một phần hoặc toàn bộ với Livecasino.io và Công ty.
 • Không ảnh hưởng đến tài liệu tiếp thị mà Công ty có thể chuyển tiếp và có sẵn trực tuyến thông qua trang web https://lc.partners.io the chi nhánh có thể không sử dụng livecasino.io hoặc các điều khoản, nhãn hiệu và trí tuệ khác các quyền tài sản được trao cho Công ty trừ khi Công ty đồng ý với sử dụng trong văn bản.

6. Chi nhánh phụ

6.1. Đơn vị chi nhánh phụ là đơn vị chi nhánh được bạn giới thiệu cho chúng tôi, người có cùng điều kiện để làm Cộng tác viên. Tất cả các Chi nhánh phụ như vậy sẽ được liên kết với Chi nhánh của bạn Tài khoản với điều kiện là Chi nhánh phụ đăng ký bằng một trong các Chi nhánh phụ của bạn liên kết giới thiệu. Để trở thành Cộng tác viên chính, Chi nhánh phải gửi yêu cầu và nhận được sự chấp thuận từ Công ty, một liên kết giới thiệu sau đó sẽ được cung cấp cho Chi nhánh chính.

6.2. Để trở thành Chi nhánh phụ, Chi nhánh phụ phải được đăng ký bằng cách sử dụng Liên kết giới thiệu Chi nhánh phụ do bạn cung cấp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo hoàn thành đúng cách đăng ký của Chi nhánh phụ. Do không thành công hoàn thành bất kỳ bước nào một cách chính xác, Chi nhánh phụ có thể không được liên kết với bạn.

6.3. Bạn sẽ kiếm được 5% hoa hồng của từ mỗi Chi nhánh phụ tạo ra do bạn giới thiệu thành công cho chúng tôi. Công ty có quyền thay đổi bất kỳ phí hoa hồng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp tiêu cực do Chi nhánh phụ chuyển giao, Chi nhánh chính cũng sẽ kế thừa giá trị phủ định mang đi.

6.4. Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, điều tra bất kỳ Chi nhánh phụ được bạn giới thiệu cho chúng tôi nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên Tài khoản chi nhánh phụ. Nếu một Chi nhánh phụ do bạn giới thiệu cho chúng tôi được phát hiện có tham gia hoặc liên quan đến Gian lận, Spam hoặc bị phát hiện là đã vi phạm bất kỳ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Công ty bảo lưu, duy nhất quyết định, quyền giữ lại tất cả các khoản thanh toán hoa hồng của Chi nhánh phụ liên quan đến Chi nhánh phụ đó, do bạn và để tạm ngưng, đóng băng và tịch thu tài khoản, nếu coi là thích hợp.

6.5. Mọi Chi nhánh phụ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi về việc thực hiện nghĩa vụ của Chi nhánh phụ đó theo thỏa thuận.

6.6. livecasino.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đàm phán trực tiếp bao gồm các tranh chấp xảy ra giữa một Chi nhánh chính và Chi nhánh phụ. Mọi trách nhiệm liên quan đến giao tiếp giữa một Chi nhánh chínhChi nhánh cho Chi nhánh chính và Chi nhánh phụ tự giải quyết

7. Thanh toán

7.1. Công ty đồng ý trả cho Chi nhánh một khoản hoa hồng dựa trên Doanh thu từ trò chơi trực tuyến được tạo ra từ những khách hàng mới được giới thiệu bởi trang web của Chi nhánh và người khác kênh truyền hình. Khách hàng mới là những khách hàng của Công ty chưa có tài khoản chơi game và ai truy cập Trang web qua liên kết theo dõi và ai thích hợp đăng ký và thực hiện chuyển bitcoin ít nhất tương đương với số tiền nạp tối thiểu vào tài khoản livecasino.io. Hoa hồng sẽ được coi là bao gồm thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ loại thuế nào khác nếu có.

7.2. Hoa hồng sẽ là một tỷ lệ phần trăm của Doanh thu Trò chơi Trực tuyến phù hợp với những gì được quy định trong cấu trúc hoa hồng cho một sản phẩm cụ thể. Các tính toán là sản phẩm cụ thể và nó được đặt ra trong mỗi sản phẩm cụ thể cơ cấu hoa hồng.

7.3. Hoa hồng được tính vào cuối mỗi tháng và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày thứ 8 của mỗi tháng dương lịch, với điều kiện là số tiền đến hạn vượt quá 50 mBTC. Nếu số dư đến hạn nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu, nó sẽ là được chuyển sang tháng sau và sẽ được thanh toán khi tổng vượt quá ngưỡng tối thiểu. Tỷ lệ hoa hồng được xác định bởi tháng trước màn biểu diễn.

7.4. Việc thanh toán hoa hồng sẽ chỉ được thực hiện nếu số dư chưa thanh toán của Chi nhánh là tích cực. Nếu số dư âm do hiệu suất của người dùng trên các trò chơi, số dư sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo. Doanh thu của tháng tới có phải là tích cực và bao gồm các tiêu cực từ tháng trước sau đó thanh toán sẽ được thực hiện. Phương pháp này được gọi là chuyển âm.

7.5. Việc thanh toán hoa hồng sẽ chỉ được thực hiện bằng Bitcoin cho người chơi được chỉ định tài khoản được cung cấp vào ngày đầu tiên của tháng. Một tài khoản như vậy sẽ được nộp bởi Chi nhánh trên phần "Cài đặt" trên phụ trợ "Trang tổng quan Chi nhánh". Nếu một sai sót được thực hiện trong việc tính toán hoa hồng, Công ty có quyền sửa phép tính như vậy bất cứ lúc nào và sẽ thanh toán thiếu hoặc đòi lại thanh toán quá mức được thực hiện cho Chi nhánh trước ngày 8 dương lịch của mỗi tháng dương lịch. Nếu chưa thực hiện thanh toán cho Chi nhánh trước ngày 8 dương lịch, hoa hồng sẽ là thanh toán đầy đủ trong tháng tiếp theo chỉ khi Chi nhánh đã cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết cho Công ty.

7.6. Việc chấp nhận thanh toán của Chi nhánh sẽ được coi là đầy đủ và cuối cùng quyết toán số dư đến hạn trong kỳ được chỉ định.

7.7. Nếu Chi nhánh không đồng ý với số dư đến hạn như được báo cáo, nó sẽ trong vòng một trong thời gian bảy (7) ngày, hãy gửi email đến Công ty tới [email protected] và cho biết lý do tranh chấp. Không gửi được email theo quy định thời hạn sẽ được coi là sự thừa nhận không thể hủy ngang đối với số dư đến hạn trong khoảng thời gian được chỉ định.

7.8. Công ty có thể trì hoãn thanh toán bất kỳ số dư nào cho Chi nhánh lên đến sáu mươi (60) ngày, trong khi nó điều tra và xác minh rằng các giao dịch có liên quan tuân thủ các quy định của Điều khoản.

7.9. Sẽ không có khoản thanh toán nào đến hạn khi lưu lượng truy cập được tạo ra là bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ điều khoản của các Điều khoản này.

7.10. Chi nhánh đồng ý trả lại tất cả các khoản hoa hồng nhận được dựa trên hành vi gian lận hoặc các giao dịch giả mạo, cộng với tất cả các chi phí cho các nguyên nhân pháp lý hoặc các hành động có thể chống lại Chi nhánh ở mức tối đa của pháp luật.

7.11. Để rõ ràng, các bên đồng ý cụ thể rằng khi chấm dứt Thỏa thuận này của một trong hai bên, Chi nhánh sẽ không còn được quyền nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ Công ty, miễn là các khoản thanh toán đã đến hạn (kiếm được và hoa hồng chưa thanh toán) sẽ được thanh toán.

7.12. Theo quyết định riêng của Công ty, Cộng tác viên có thể có cơ hội cơ cấu lại cơ cấu hoa hồng của nó. Ví dụ về các nguồn doanh thu thay thế có thể bao gồm mô-đun Giá mỗi chuyển đổi (CPA). Bằng văn bản này, Công ty tuyên bố với Chi nhánh chỉ có thể áp dụng một loại cấu trúc doanh thu và nó sẽ không có thể để hai cơ cấu doanh thu khác nhau cùng tồn tại. Do đó, một khi Chi nhánh chọn chấp nhận đề nghị của Công ty về một cấu trúc doanh thu khác để cấu trúc hoa hồng tiêu chuẩn được nêu trong Điều 20 của Thỏa thuận này, sau đó Chi nhánh biết và theo đây đồng ý và hiểu rằng doanh thu đề xuất mới cơ cấu sẽ thay thế toàn bộ cơ cấu hoa hồng hiện có của anh ấy / cô ấy. Bất chấp những điều trên, tất cả các nghĩa vụ của Chi nhánh được đảm nhận theo điều này Thỏa thuận hiện tại sẽ vẫn tiếp tục áp dụng cho Chi nhánh cho đến khi chấm dứt Thỏa thuận này và sau đó theo các điều khoản và các điều kiện có trong Thỏa thuận này.

7.13. Chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thanh toán bất kỳ và tất cả các loại thuế, các khoản thu, phí, lệ phí và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả hoặc đến hạn ở cả trong nước và nước ngoài (nếu bất kỳ) cho bất kỳ cơ quan thuế, bộ phận hoặc tổ chức có thẩm quyền nào khác của Chi nhánh với tư cách là kết quả của khoản hoa hồng được tạo ra theo Thỏa thuận này. Công ty sẽ không bất kỳ cách thức nào phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ số tiền nào chưa được thanh toán nhưng được phát hiện là đến hạn bởi Chi nhánhChi nhánh theo đây bồi thường cho Công ty về vấn đề đó.

8. Chấm dứt

8.1. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách đưa ra ba mươi (30) ngày bằng văn bản thông báo cho bên kia. Thông báo bằng văn bản có thể được cung cấp qua email.

8.2. Các bên ký kết theo đây đồng ý rằng khi chấm dứt điều này Hiệp định:

 • Chi nhánh phải xóa tất cả các tham chiếu đến Livecasino.io khỏi Chi nhánh trang web và các kênh tiếp thị và truyền thông khác, bất kể có thông tin liên lạc là thương mại hoặc phi thương mại.
 • Tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho Chi nhánh theo Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức và tất cả các quyền sẽ hoàn nguyên về người cấp phép tương ứng, và Chi nhánh sẽ ngừng sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và các các chỉ định được giao cho Công ty.
 • Chi nhánh sẽ chỉ được hưởng những khoản hoa hồng kiếm được và chưa trả kể từ khi ngày chấm dứt hiệu lực. Tuy nhiên được cung cấp, Công ty có thể giữ lại Khoản thanh toán cuối cùng của chi nhánh trong một thời gian hợp lý để đảm bảo rằng số tiền chính xác là đã thanh toán. Cộng tác viên sẽ không đủ điều kiện để kiếm hoặc nhận tiền hoa hồng sau thời gian này ngày kết thúc.
 • Nếu Thỏa thuận này bị chấm dứt bởi Công ty trên cơ sở của Chi nhánh vi phạm, Công ty sẽ có quyền giữ lại khoản tiền mà Chi nhánh kiếm được nhưng chưa được thanh toán tiền hoa hồng kể từ ngày chấm dứt Thoả thuận làm tài sản đảm bảo cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ một sự vi phạm. Nó được chỉ rõ thêm rằng việc chấm dứt của Công ty do vi phạm bởi Chi nhánh của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ không yêu cầu thông báo thời hạn và việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo đơn giản bởi Công ty với Chi nhánh.
 • Chi nhánh phải trả lại cho Công ty bất kỳ và tất cả thông tin bí mật (và tất cả các bản sao và nguồn gốc của chúng) thuộc quyền sở hữu, lưu giữ của Chi nhánh và điều khiển.
 • Chi nhánh sẽ giải phóng Công ty khỏi mọi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt đó, ngoại trừ liên quan đến những nghĩa vụ đó về bản chất của chúng được thiết kế để tồn tại khi chấm dứt. Việc chấm dứt sẽ không giải phóng cho Chi nhánh khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm Thỏa thuận này, xảy ra trước khi chấm dứt và bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ vi phạm thông tin bí mật nào ngay cả khi vi phạm phát sinh bất kỳ lúc nào sau khi Thỏa thuận này chấm dứt. Chi nhánh của nghĩa vụ bảo mật đối với Công ty sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.

8.3. Tự động chấm dứt bởi chúng tôi nếu tài khoản của bạn không hoạt động. Nếu tài khoản liên kết của bạn không hoạt động, Thỏa thuận của bạn và việc tham gia vào Mạng liên kết sẽ tự động chấm dứt. Trong Phần này, "Không hoạt động" có nghĩa là nơi bạn không đã đăng ký Người chơi tiền thật mới trong một trăm tám mươi (180) ngày trở lên. Khi việc chấm dứt tự động xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng Phí của bạn sẽ Đông cứng. Nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày, mọi khoản tiền còn lại trong Tài khoản liên kết của bạn sẽ hoàn nguyên về chúng ta.

9. Bảo hành

9.1. Chi nhánh xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng Internet tại rủi ro của riêng nó và rằng chương trình liên kết này được cung cấp "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, ngay cả khi được diễn đạt hoặc ngụ ý. Không đảm bảo rằng nó sẽ làm cho việc truy cập vào trang web của nó có thể thực hiện được tại bất kỳ thời gian hoặc bất kỳ địa điểm cụ thể nào.

9.2. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Chi nhánh hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót, hoặc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc toàn bộ một phần do lỗi, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của trang web www.livecasino.io hoặc Chương trình liên kết.

10. Sự bồi thường

10.1. Chi nhánh đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty và các chi nhánh của nó, người kế nhiệm, cán bộ, nhân viên, đại lý, giám đốc, cổ đông và luật sư, miễn phí và vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý, bao gồm phí luật sư và chuyên gia hợp lý, liên quan đến hoặc phát sinh từ:

 • Bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước của Chi nhánh theo Thoả thuận này.
 • Việc Chi nhánh sử dụng (hoặc lạm dụng) các tài liệu tiếp thị.
 • Tất cả các hành vi và hoạt động xảy ra dưới ID người dùng và mật khẩu của Cộng tác viên.
 • Bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp nào có trong Chi nhánh trang web hoặc như một phần của thông tin và dữ liệu của Chi nhánh.
 • Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào rằng trang web của Chi nhánh hoặc thông tin của Chi nhánh và dữ liệu vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư nào của bên thứ ba hoặc sự công khai.
 • Quyền truy cập của bên thứ ba hoặc sử dụng trang web của Chi nhánh hoặc vào của Chi nhánh thông tin và dữ liệu.
 • Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web Chi nhánh.
 • Bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này.

10.2. Công ty có quyền tham gia, bằng chi phí của mình để bảo vệ bất kỳ vấn đề gì.

11. Quyền hạn của công ty

11.1. Công ty và livecasino.io có thể từ chối bất kỳ người chơi nào hoặc đóng tài khoản của người chơi nếu cần phải tuân thủ chính sách của Công ty và Livecasino.io nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty

11.2. Công ty có thể từ chối bất kỳ người đăng ký nào và có thể đóng bất kỳ tài khoản của Chi nhánh nào nếu điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của Công ty và bảo vệ lợi ích của Công ty. Nếu Chi nhánh vi phạm Thỏa thuận này hoặc Điều khoản của Công ty hoặc các quy tắc, chính sách và hướng dẫn khác của Công ty, Công ty có thể đóng tài khoản của Chi nhánh, hãy thực hiện bất kỳ bước nào khác theo luật để bảo vệ sở thích.

12. Luật điều chỉnh và xét xử

12.1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Curacao và bất kỳ hành động hoặc tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này phải được đưa ra Curacao và Chi nhánh đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán của Curacao các tòa án luật.

13. Phân công

13.1. Chi nhánh không được chuyển nhượng Thỏa thuận này, theo hoạt động của luật pháp hoặc theo cách khác, mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Trong trường hợp chi nhánh mua lại hoặc có được quyền kiểm soát một chi nhánh khác của livecasino.io, thì các tài khoản sẽ cùng tồn tại theo các điều khoản riêng lẻ.

13.2. Công ty có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này, theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bất kỳ thời gian mà không có sự đồng ý trước của Cộng tác viên.

14. Không từ bỏ

14.1. Việc Công ty không thực thi việc Cộng tác viên tuân thủ các Điều khoản được nêu trong Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của Công ty để thực thi cho biết điều khoản bất cứ lúc nào.

15. Trường hợp bất khả kháng

15.1. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên kia về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa thuận này nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó phát sinh từ một nguyên nhân ngoài sự kiểm soát hợp lý và không phải do lỗi của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn trong tranh chấp lao động, đình công, rối loạn công nghiệp, hành vi của Chúa, hành vi của khủng bố, lũ lụt, sét đánh, lỗi tiện ích hoặc liên lạc, động đất hoặc thương vong khác. Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra, bên không thực hiện là miễn là bất kỳ hoạt động nào bị ngăn cản bởi sự kiện bất khả kháng đối với mức độ được ngăn chặn. Với điều kiện là, nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra trong một khoảng thời gian quá ba mươi (30) ngày thì một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận mà không lưu ý.

16. Mối quan hệ của các bên

16.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này, cũng như bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào đối với điều này Thỏa thuận, sẽ được coi là cấu thành một trong hai bên (hoặc bất kỳ bên nào như vậy nhân viên, đại lý hoặc đại diện) nhân viên hoặc đại diện hợp pháp của bên khác, cũng như không tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, liên kết hoặc phân phối giữa hoặc giữa các bên, cũng như phân bổ cho một trong hai bên bất kỳ hoặc ngụ ý quyền, quyền lực hoặc thẩm quyền để tham gia vào bất kỳ Thỏa thuận hoặc cam kết nào về đại diện cho (cũng như không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào đối với) bên kia.

17. Hiệu lực từng phần hay từ bỏ

17.1. Bất cứ khi nào có thể, mỗi điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được giải thích theo cách cách thức có hiệu lực và hợp lệ theo luật hiện hành nhưng, nếu có bất kỳ điều khoản nào về Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào, chẳng hạn như cung cấp sẽ chỉ vô hiệu trong phạm vi của sự không hợp lệ đó, hoặc không thể thực thi, mà không làm mất hiệu lực phần còn lại của Thỏa thuận này. Không từ bỏ sẽ được ngụ ý từ hành vi hoặc không thực thi bất kỳ quyền nào và phải bằng văn bản có hiệu quả.

18. Bảo mật

18.1. Tất cả thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở kinh doanh và tài chính, danh sách khách hàng và người mua, cũng như giá cả và thông tin bán hàng và bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản phẩm, hồ sơ, hoạt động, kế hoạch kinh doanh, quy trình, sản phẩm thông tin, bí quyết kinh doanh hoặc logic, bí mật thương mại, cơ hội thị trường và dữ liệu cá nhân của Công ty sẽ được bảo mật. Những thông tin đó phải không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc mục đích khác hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc người thứ ba nào bên không trực tiếp cũng không gián tiếp trừ khi có sự đồng ý rõ ràng và bằng văn bản trước đó được cung cấp bởi Công ty. Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt Thoả thuận này.

18.2. Cộng tác viên có nghĩa vụ không sử dụng thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo điều này Hiệp định.

19. Các thay đổi đối với Thỏa thuận này

19.1. Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi, xóa hoặc thêm vào bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo trước cho Cộng tác viên theo các Điều khoản được nêu trong Thỏa thuận này. Mọi thay đổi như vậy sẽ được xuất bản vào livecasino.io.

19.2. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản đã dịch nào của Thỏa thuận này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

20. Thương hiệu

20.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ cấp cho một trong hai bên bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác [sau đây được gọi đơn giản là 'Nhãn hiệu'] của bên kia. Không lúc nào trong hoặc sau thời hạn, một trong hai bên sẽ cố gắng hoặc thách thức hoặc hỗ trợ hoặc cho phép người khác thách thức hoặc đăng ký hoặc cố gắng đăng ký Nhãn hiệu của bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào trong nhóm các công ty của bên kia. Cũng với điều kiện là không bên nào sẽ đăng ký hoặc cố gắng đăng ký bất kỳ Nhãn hiệu nào về cơ bản giống và tương tự đến mức khó hiểu với bất kỳ Nhãn hiệu nào thuộc về bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào trong nhóm công ty của bên kia.

21. Cơ cấu hoa hồng

21.1. Hoa hồng được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm của Doanh thu từ trò chơi trực tuyến. Cơ cấu hoa hồng chính xác có thể được xem từ Trang Chi nhánh và là một phần của thỏa thuận này. Trong trường hợp này Phần thưởng trả phí có nghĩa là phần thưởng được ghi có cho khách hàng, không phải là chi phí trả thưởng. Sự khác biệt là Phần thưởng trả phí là số tiền thưởng thực tế được ghi có. Chi phí Phần thưởng là chi phí thực tế được tính cho Phần thưởng trả phí bị mất và được tính bởi Nhà cung cấp trò chơi.

Những bài viết liên quan

Những bài viết liên quan

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Điều khoản và điều kiện của Chương trình Chi nhánh Livecasino


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép