santa

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H133.63%
  Tuần120.89%
  tháng118.13%

  RTP

  95.92%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20